Innowacyjne technologie w ochronie zdrowia

Zgodnie z wynikami badań przeprowadzonych w 2018 roku na zlecenie firmy doradczej Deloitte „2018 Global Health Care Outlook. The Evolution of Smart Health Care” w najbliższym dziesięcioleciu placówki ochrony zdrowia będą odbudowywać i odnawiać w dużej mierze przestarzałą infrastrukturę, również w celu niwelowania zagrożeń związanych z występowaniem działań niepożądanych. W latach 2018-2021 wydatki na ochronę zdrowia na świecie będą rosły […]

Raport Fundacji SAS: Ocena potrzeb w zakresie aktywizacji seniorów na terenie województwa łódzkiego

Wydłużanie czasu trwania życia i wzrost odsetka osób w wieku poprodukcyjnym w populacji ogólnej to jedne z wyznaczników współczesnej polityki społecznej, której składową jest polityka senioralna. Realizacja jej założeń ma się przyczynić do tego aby seniorzy stanowili pełnoprawną grupę społeczną. Jest to możliwe dzięki intensywnej współpracy społeczeństwa z władzami publicznymi wszystkich szczebli, ale również sektora prywatnego oraz pozarządowego i partnerów […]