Wydłużanie czasu trwania życia i wzrost odsetka osób w wieku poprodukcyjnym w populacji ogólnej to jedne z wyznaczników współczesnej polityki społecznej, której składową jest polityka senioralna. Realizacja jej założeń ma się przyczynić do tego aby seniorzy stanowili pełnoprawną grupę społeczną. Jest to możliwe dzięki intensywnej współpracy społeczeństwa z władzami publicznymi wszystkich szczebli, ale również sektora prywatnego oraz pozarządowego i partnerów społecznych. Wymiana wiedzy i doświadczeń oraz dobrych praktyk to kamień milowy do zbudowania w Polsce polityki zdrowego i aktywnego starzenia. Aktywni seniorzy w opinii Światowej Organizacji Zdrowia mają mniej odczuwalne deficyty zdrowia i większą sprawność psychofizyczną, co przyczynia się do opóźnienia występowania chorób o charakterze przewlekłym. Konieczne jest zatem aktywizowanie zasobów ludzkich, w tym senioralnych.

Przesłanki te stały się inspiracją do stworzenia opracowania pt.: Ocena potrzeb w zakresie aktywizacji seniorów na terenie województwa łódzkiego – kształtowanie lokalnej polityki senioralnej (oprac. Monika Burzyńska, Tomasz Kopiec).  Publikacja ta stanowi raport z badań, składający się z dwóch części. Pierwsza obejmuje przedstawienie zagadnień związanych z genezą i założeniami polityki senioralnej i charakterystykę wielowymiarowych konsekwencji starzenia się społeczeństw oraz kondycji seniorów. Celem drugiej części opracowania jest zaś przedstawienie wyników badania dot. oceny potrzeb w zakresie aktywizacji seniorów na terenie województwa łódzkiego wraz z propozycją autorskiego Projektu Smart City. Łódź Przyjazna Seniorom 2020-2040, mogącego stanowić istotne ogniwo lokalnej, jak również ogólnopolskiej polityki senioralnej, nakierowanej m.in. na aktywizację seniorów i poprawę ich jakości życia.

Zaproponowane w raporcie rozwiązania i rekomendacje mogą w sposób wymierny przyczynić się do zwiększenia skuteczności inicjatyw prosenioralnych i prospołecznych podejmowanych na szczeblu lokalnym, jak i ogólnopolskim. Projekt dedykowany regionowi łódzkiemu będzie stanowił swego rodzaju pilotaż, stanowiący jednocześnie punkt odniesienia do wdrożenia na terenie innych województw, kreując ogólnopolską politykę senioralną w ujęciu systemowym. Pragniemy podziękować Wszystkim Patronom i Członkom Wspierającym, którzy okazując poparcie dla tej inicjatywy przyczyniają się do budowania systemu koordynowanej opieki zdrowotnej i społecznej nad seniorami.

Raport-Fundacja-System-Aktywizacji-Seniora-FSAS-3

Autorzy: Monika Burzyńska, Tomasz Kopiec

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *