MISJĄ FUNDACJI SAS JEST:

 1. Podejmowanie działań w zakresie aktywizacji seniorów.
 2. Prowadzenie działalności na rzecz poprawy jakości życia seniorów.
 3. Podejmowanie działań, mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym osób starszych.
 4. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii i e-rozwiązań w życiu osób starszych, w tym dotkniętych niesprawnością.
 5. Promowanie działań nakierowanych na utrzymanie samodzielności i pełnosprawności seniorów poprzez realizowanie projektów edukacyjnych, kulturalnych i społecznych.
 6. Popularyzacja wiedzy z zakresu promocji zdrowia i aktywnego stylu życia seniorów.
 7. Upowszechnianie działań w zakresie poprawy aktywności fizycznej, kulturalnej oraz integracji międzypokoleniowej w populacji osób starszych.
 8. Edukacja społeczeństwa w zakresie problematyki starzenia i w zakresie przygotowania do starości.
 9. Propagowanie działań mających na celu ochronę godności osób starszych we wszystkich obszarach ich funkcjonowania poprzez wskazywanie im nowych ról i wyzwań, m.in. poprzez autorski projekt Fundacji „idea gromadzenia wspomnień”.
 10. Organizowanie wydarzeń aktywizujących osoby starsze oraz wzmacniających integrację międzypokoleniową.
 11. Tworzenie warunków umożliwiających seniorom zdobywanie wiedzy i umiejętności ułatwiających codzienne funkcjonowanie w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.
 12. Propagowanie idei wolontariatu, również wolontariatu seniorzy-seniorom.
 13. Wspieranie materialne najbardziej potrzebujących seniorów poprzez angażowanie się w akcje charytatywne i społeczne.
 14. Realizacja zadań o charakterze naukowo-badawczym celem diagnozy potrzeb, oceny czynników determinujących sytuację osób starszych oraz wypracowania rekomendacji w obszarze lokalnych polityk senioralnych.
 15. Współpraca z innymi organizacjami i podmiotami prywatnymi przy realizacji działań zbieżnych z celami fundacji.